FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
published by , on 20/10/2015

Le 5/10, deux directeurs RH d’Air France, Xavier Broseta et Pierre Plissonier, ne sont pas sortis indemnes d’un conseil d’entreprise concernant une restructuration et la suppression possible de 2.900 postes. Broseta est directeur RH adjoint et Plissonier directeur RH pour les vols longue distance. Des travailleurs en colère ont envahi la salle de réunion et […]

>> read more reactions (0)
published by , on 20/10/2015

Twee HR directors van Air France, Xavier Broseta en Pierre Plissonier, zijn op 5/10 niet zonder kleerscheuren uit een ondernemingsraad gekomen waar over een herstructurering en het mogelijk schrappen van 2.900 banen werd gesproken. Broseta is adjunct HR-directeur en Plissonier is HR-directeur voor de langeafstandsvluchten. Opgehitste werknemers stormden het vergaderlokaal binnen en rukten de twee […]

>> read more reactions (0)
published by , on 27/09/2015

Door Tom Vlieghe (Director Acerta Consult) De VDAB rekende uit dat ze in augustus 14.815 vacatures ontvingen. Dat is meer dan 22% meer dan vorig jaar. Toen vorige week iemand me dus vroeg: “de War for Talent, leeft die eigenlijk nog?” wist ik even niet wat zeggen. Toegegeven, het is geen geheim dat die oorlog […]

>> read more reactions (0)
published by , on 15/08/2015

Door An­dre­as Tirez (kern­lid van de li­be­ra­le denk­tank Li­be­ra­les). België heeft een pro­bleem met de ac­ti­vi­teits­graad van werk­ne­mers. Ge­mid­deld zijn hier min­der men­sen aan de slag dan in vele an­de­re lan­den. Dat pro­bleem stelt zich niet zo­zeer voor de jon­ge­re werk­ne­mers en de werk­ne­mers op mid­del­ba­re leef­tijd , maar wel voor de ou­de­re: vanaf 50-55 […]

>> read more reactions (0)
published by , on 02/08/2015

Par Frank Vander Sijpe (Director HR Research Securex) Au cours de ces derniers jours (Vtm Nieuws:  1 entreprise sur 3 supprime l’évaluation annuelle), l’agitation a à nouveau été grande au sujet de l’utilité ou de l’absurdité des entretiens d’évaluation ou de fonctionnement annuels. Les organisations procèdent généralement à ces entretiens parce que « c’est prévu ainsi et […]

>> read more reactions (0)
published by , on 25/07/2015

Volgens Jan De Schepper (voorzitter ADM en bestuurder bij diverse ondernemingen) 1. Hij switcht tussen verschillende stijlen Er bestaat niet zoiets als één leiderschapsstijl, zo schrijft De Schepper. En het klassieke leiderschapstype is achterhaald. De leider 7.0 – zoals hij de moderne manager omschrijft – kan verschillende managementstijlen hanteren, naar gelang met wie hij moet werken […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/07/2015

Een re­gel­ma­tig ge­sprek met meer diep­gang én da­ge­lijk­se feed­back is aan­ge­we­zen voor or­ga­ni­sa­ties en be­drij­ven. Door Lut Crijns (hoofd HR-bu­si­ness on­der­steu­ning KU Leu­ven) Dat over zin en onzin van eva­lu­a­ties zo­veel inkt vloeit, is niet toe­val­lig. Elke or­ga­ni­sa­tie wil suc­ces en zoekt in­stru­men­ten om dat te re­a­li­se­ren en een con­text waar­in en­thou­si­as­te men­sen zich goed […]

>> read more reactions (1)
published by , on 19/07/2015

  Door Ig­na­ce Van Door­se­lae­re (CEO van lin­ge­rie­groep Van de Velde) Stel u voor dat u elk jaar – net voor Kerst­mis – thuis een eva­lu­a­tie­ge­sprek heeft. Uw part­ner geeft u een score op een zorg­vul­dig uit­ge­kiend for­mu­lier met pres­ta­tie- en ge­drags­cri­te­ria, aan­dachts­pun­ten en ver­be­ter­tra­jec­ten. Zou dat de sfeer ver­be­te­ren en het gezin dich­ter bij […]

>> read more reactions (0)
published by , on 18/07/2015

De pensioenhervorming die de regering doorvoert, is noodzakelijk, maar ze levert toch pittig debatten op, en heus niet alleen in de Wetstraat. Wat mij vooral opvalt, is dat heel veel mensen zich vragen stellen. Van de cafétoog tot de koffietafel na een begrafenis, velen voelen zich rechtstreeks betrokken en de onrust over het eigen pensioen […]

>> read more reactions (0)
published by , on 29/06/2015

De intussen in Vlaanderen beroemde Nederlandse journalist Rutger Bregman schreef er vorig jaar in De Morgen reeds een opgemerkte bijdrage over. Zijn voorstel was behoorlijk revolutionair. Op termijn moeten we naar een 15-urige werkweek evolueren. Minder werken zou de oplossing zijn voor alles, of toch bijna. In Vlaanderen is Femma, de voormalige KAV, de belangrijkste […]

>> read more reactions (0)
recent reactions
 
poll
    Is your company/organization willing to offer jobs to refugees whose qualifications and competences correspond to the requested profile?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.