FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Job­hop­pen­de free­lan­cers blij­ven ni­chefe­no­meen op ar­beids­markt
published by , on 15/07/2015

David Ro­zing_hol­land­se Hoog­te

Werk­ge­vers wer­ken niet vaker met flexi­be­le con­trac­ten of met free­lan­cers dan tien jaar ge­le­den. ‘Loon­ar­beid is niet voor­bij­ge­streefd’, klinkt het in een stu­die van de hr-dienst­ver­le­ner Rand­stad.

Trend­wat­chers heb­ben het er vaak over: we evo­lu­e­ren naar een ar­beids­markt waar­bij werk­ne­mers hun ex­per­ti­se tij­de­lijk ter be­schik­king stel­len van een be­drijf. Eens de spe­ci­fie­ke op­dracht voor­bij is, gaat de free­lan­cer zijn kunst­jes el­ders ver­rich­ten. Voor­als­nog is van die ar­beids­markt 2.0 even­wel wei­nig te mer­ken. Uit een stu­die van de hr-dienst­ver­le­ner Rand­stad blijkt dat in ver­hou­ding nau­we­lijks meer men­sen op een flexi­be­le ma­nier in dienst zijn dan tien jaar ge­le­den.

Zo’n 8,6 pro­cent van de wer­ken­de Bel­gen was in 2014 aan de slag met een tij­de­lijk con­tract. Daar­naast waren er 9,2 pro­cent free­lan­cers of zelf­stan­di­gen zon­der per­so­neel en 4 pro­cent zelf­stan­di­gen met per­so­neel. Dat maakt dat in to­taal 21,8 pro­cent van de wer­ken­den zon­der een vast con­tract aan de slag was. Ter ver­ge­lij­king: in 2004 was dat 21,4 pro­cent.

Con­trac­ten van be­paal­de duur komen voor­al bij jon­ge­ren voor. Een derde van de werk­ne­mers tus­sen 15 en de 24 jaar heeft een tij­de­lij­ke baan. ‘In België wordt tij­de­lij­ke ar­beid voor­al ge­bruikt als in­stroom-in­stru­ment’, zegt Jan Denys, com­mu­ni­ca­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke bij Rand­stad. Zowat vier op de vijf werk­ne­mers met een tij­de­lijk con­tract zeg­gen ove­ri­gens dat ze tegen hun zin met zo’n con­tract wer­ken. Ze zou­den lie­ver een vaste job heb­ben, maar kon­den die niet vin­den.

Dat tij­de­lij­ke ar­beid in ons land voor­al een in­stroom­in­stru­ment is, ver­klaart met­een waar­om in België re­la­tief veel hoog­ge­school­den tij­de­lijk aan de slag zijn. Jon­ge­ren zijn im­mers door de bank ge­no­men hoger op­ge­leid. Hoog­op­ge­lei­den staan in voor 40 pro­cent van de tij­de­lij­ke werk­ne­mers, slechts 24 pro­cent is laag­op­ge­leid. Dat is het te­gen­over­ge­stel­de van de mees­te an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, waar tij­de­lij­ke ar­beid voor­al een zaak van laag­op­ge­lei­den is. ‘Dat komt door­dat Bel­gi­sche werk­ne­mers niet lange tijd het ene na het an­de­re tij­de­lij­ke con­tract kun­nen krij­gen, ter­wijl dat el­ders vaak wel mag’, zegt Denys.

In Ne­der­land en Span­je wordt veel vaker be­roep ge­daan op tij­de­lij­ke con­trac­ten. Die lan­den ken­nen een vrij strik­te ont­slag­wet­ge­ving, waar­door werk­ge­vers lie­ver geen vast con­tract geven. Bo­ven­dien moe­ten Ne­der­land­se werk­ge­vers sinds een tien­tal jaar het loon van een vaste werk­ne­mer bij een ziek­te uit­be­ta­len, ter­wijl in ons land de ziek­te­ver­ze­ke­ring na ver­loop van tijd tus­sen­komt. Het heeft ertoe ge­leid dat werk­ge­vers nog meer ge­bruik maken van tij­de­lij­ke con­trac­ten.

‘Uit de stu­die kun­nen we con­clu­de­ren dat het con­tract van on­be­paal­de duur al­les­be­hal­ve ten dode op­ge­schre­ven is. Dat geldt zeker voor België, maar het is in feite ook een brede in­ter­na­ti­o­na­le trend, en­ke­le uit­zon­de­rin­gen daar ge­la­ten’, be­sluit Denys. Hij denkt dat dit ook de ko­men­de jaren zo zal blij­ven. ‘In de nieu­we ken­ni­seco­no­mie zul­len wel­licht steeds meer men­sen als free­lan­cer van pro­ject naar pro­ject hop­pen, waar­door er iets meer flexi­be­le jobs zul­len bij­ko­men. Het gaat dan bij­voor­beeld over IT’ers of zeer cre­a­tie­ve gees­ten. Maar de over­gro­te meer­der­heid zal met een vast con­tract blij­ven wer­ken.’

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.