FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Groep van Tien, droom en begeester voor je onderhandelt
published by , on 13/01/2015

Door Ig­na­ce Van Door­se­lae­re (CEO van de lin­ge­rie­groep Van de Velde)

Beste Groep van Tien, on­der­han­de­laars van werk­ge­vers en werk­ne­mers, trek eens een week naar de Ar­den­nen. En ­onderhandel daar dan níét. Be­paal ein­de­lijk eens een ge­meen­schap­pe­lijk doel, keer terug naar huis en on­der­han­del pas dan over maat­re­ge­len om dat doel te be­rei­ken.

De men­sen bij onze lin­ge­rie­groep Van de Velde had­den eind vorig jaar – zoals in veel an­de­re on­der­ne­min­gen – geen noe­mens­waar­di­ge reden om te sta­ken. We groei­en en creëren te­werk­stel­ling, ook in België. We be­kom­me­ren ons om in­di­vi­du­en, vor­ming, vol­doe­ning en we in­ves­te­ren veel tijd met én op de vloer. Jaren ge­le­den heb­ben we – op eigen ini­ti­a­tief en boven op het vast sa­la­ris – een groeps­bo­nus geïntro­du­ceerd voor ie­der­een. De sfeer zit goed, ook al zijn er al­tijd zaken die beter kun­nen, maar daar pra­ten we over met de on­der­ne­mings­raad.

En toch kwam een be­hoor­lijk aan­tal me­de­wer­kers niet op­da­gen op sta­kings­da­gen. De enige die ze daar­mee straf­fen is het be­drijf, niet de re­ge­ring. Maar ik be­twij­fel of ze dat be­sef­ten. Er ligt een na­tuur­lij­ke vorm van so­ci­a­le so­li­da­ri­teit tus­sen een be­drijf en zijn men­sen. Hon­derd­dui­zen­den aan­deel­hou­ders, be­drijfs- lei­ders en werk­ne­mers doen – schou­der aan schou­der – elke dag hun best opdat het mor­gen beter zou gaan. Wer­ken, win­nen en eer­lij­ke ver­goe­din­gen voor zweet en ri­si­co zijn de enige re­me­dies om een duur­za­me toe­komst te ga­ran­de­ren. Be­drijfs­lei­ding en werk­ne­mers kun­nen dat ge­za­men­lijk be­lang vaak vin­den bin­nen hun be­drijf. Ze voe­len el­kaar mee­st­al goed aan.

Waar­om lukt dat niet, Groep van Tien, in het verre Brus­sel? Omdat jul­lie geen ge­meen­schap­pe­lijk pro­ject heb­ben. Vast­ge­roest in een vij­and­beeld? Zak met z’n tie­nen een week af naar de Ar­den­nen (ik noem geen dorp) en on­der­han­del daar níét. De­fi­ni­eer een ‘com­mon goal’: het be­lang van werk­ne­mers én werk­ge­vers ligt bij ster­ke­re on­der­ne­min­gen, een goed wer­ken­de ar­beids­markt, het aan­moe­di­gen van ri­si­co en een ver­de­ling van op­breng­sten waar zweet en ri­si­co cen­traal staan.

Teken het ide­a­le be­drijf uit: am­bi­ti­eus, stra­te­gisch ge­fo­cust, klant­ge­richt, mens­ge­richt, in­no­va­tief, wend­baar, ef­fi­ciënt en ren­da­bel. Denk na over de me­cha­nis­men die dat mo­ge­lijk maken: flexi­bi­li­teit in uur­roos­ters en sa­la­ris­be­leid, me­ri­to­cra­tie door team­bo­nus­sen en sa­la­ri­s­en­ve­lop­pes in func­tie van het suc­ces, lei­ding­ge­ven­den en pro­gram­ma’s die men­sen be­gees­te­ren, mul­ti­func­ti­o­na­li­teit van werk­ne­mers, min­der sta­tu­ten die men­sen in vak­jes duwen. Be­zoek vijf suc­ces­vol­le be­drij­ven om te kij­ken hoe het kan.

Creëer een pa­ra­dig­ma voor de op­ti­ma­le wer­king van de ar­beids­markt; waar­in ta­lent be­weegt zon­der vaste be­noe­min­gen, be­scher­men­de sta­tu­ten noch strak­ke func­tie­clas­si­fi­ca­ties. Voor­zie in een kader van per­ma­nen­te vor­ming voor elk in­di­vi­du, los van leef­tijd, ras of ge­slacht. Geef zoe­ken­de men­sen con­stant een hand­vat van vor­ming en sta­ges. Maak een on­der­scheid tus­sen zij die kun­nen en wil­len (be­loon ze), zij die kun­nen maar niet wil­len (ac­ti­veer ze of straf ze) en zij die wil­len maar niet kun­nen (help ze, be­scherm ze). Es­sen­ti­eel in de or­ga­ni­sa­tie van een maat­schap­pij en van een be­drijfs­vloer. Volg vijf werk­lo­zen en kijk naar hun men­ta­le of fy­sie­ke barrières.

Hoog­vlie­gers

Moe­dig lan­ge­ter­mijn­ri­si­co aan. Creëer de om­stan­dig­he­den waar­in u zelf een on­der­ne­ming zou op­rich­ten. Be­grijp waar­om be­gin­nen­de on­der­ne­mers eraan wil­len be­gin­nen. Hou in de fis­ca­li­teit re­ke­ning met de be­lo­ning van on­der­ne­mers en aan­deel­hou­ders – men­sen die in­ves­te­ren om te blij­ven – en min­der met be­leg­gers die bij het in­stap­pen al den­ken aan uit­stap­pen. Zoek drie on­der­ne­mers die mis­luk­ten en be­grijp het waar­om. Luis­ter ook naar drie hoog­vlie­gers en voel hun am­bi­tie.

Maak een on­der­scheid tus­sen ‘goed geld’ en ‘slecht geld’. ‘Goed geld’ ver­hoogt het net­to-in­ko­men van men­sen, vormt ze, ac­ti­veert wie uit de boot valt, moe­digt ri­si­co van on­der­ne­mers aan. ‘Slecht geld’ fi­nan­ciert grote ont­slag­pre­mies, laat men­sen die nog kun­nen té vroeg stop­pen, houdt in­ef­fi­ciënte struc­tu­ren in stand, sub­si­di­eert hon­der­den nut­te­lo­ze stu­dies en over­leg­or­ga­nen die niet het be­lang van aan­deel­hou­der, klant of werk­ne­mer die­nen, maar de eigen job. Wordt onze we­reld té veel beïnvloed door amb­te­na­ren, tech­no­cra­ten, ana­lis­ten en aca­de­mi­ci ? Heel wat onder hen ken­nen 49 stand­jes in bed, maar heb­ben nooit een lief gehad.

Ga na die week in de Ar­den­nen dan naar huis en begin pas na­dien te on­der­han­de­len over tech­ni­sche maat­re­ge­len om het bo­ven­staan­de te be­rei­ken. Eerst de droom, het ge­meen­schap­pe­lijk pro­ject. De enige re­me­dies tegen ver­zu­ring en ja­loers­heid zijn hoop en per­spec­tief. Er zul­len min­der sta­kin­gen zijn als men­sen in een doel­stel­ling ge­lo­ven. Men­sen ver­zu­ren als hun per­spec­tief ge­voed wordt met ver­keer­de ge­dach­tes.

Ik zou ook lie­ver een we­reld zon­der be­las­ting­pa­ra­dij­zen zien, maar het zijn wél de over­he­den die dat soort es­ca­pis­me mo­ge­lijk maken. Mul­ti­na­ti­o­nals ge­brui­ken le­ga­le ope­nin­gen. Denkt u dat die mul­ti­na­ti­o­nals België nodig heb­ben? Wij heb­ben ze meer nodig dan zij ons. Hoe hard schreeu­wen we als Ford be­slist een fa­briek te slui­ten? België is voor die groep een de­tail op de we­reld­kaart. We zul­len met mul­ti­na­ti­o­nals moe­ten leven zoals ze zijn, met voor- en na­de­len. Kijk ook naar hoe­veel ze bij­bren­gen aan dit land: on­der­zoek & ont­wik­ke­ling, goed be­taal­de di­rec­te jobs, imago, te­werk­stel­ling voor toe­le­ve­ran­ciers. De­mo­ni­seer niet al­leen wat u niet aan­staat. Werk met hen.

Groep van Tien, droom en be­gees­ter voor je on­der­han­delt. Bouw aan een ge­za­men­lijk pro­ject. Stop met die focus op sta­kin­gen. Het valt mij ove­ri­gens op dat te wei­nig leden in de Groep van Tien ooit écht in be­drij­ven ge­werkt heb­ben.

(Dit opiniestuk verscheen oorspronkelijk in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.