FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Werkloosheidsgraad van 100%
published by , on 12/06/2010

Volgens de recente cijfers van de VDAB bedraagt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen eind april 2010 circa 7%. Dit is – zelfs in Europees vergelijkend perspectief – geen “slechte score” maar het is en blijft hoe dan ook een abstract cijfer…. Achter dit cijfer staan immers nog steeds meer dan 200.000 personen die werkloos zijn. De werkloosheidsgraad van ieder van deze 200.000 personen apart is 100%! Eenieders totaliteit van (potentiële) competenties blijft immers volledig onaangeroerd op de arbeidsmarkt. De totaliteit van de niet-ingezette competenties bedraagt dus 200.000 x 100%. Daarom mogen we ons nooit enkel blindstaren op die formele werkloosheidsgraad, maar moeten we voortdurend focussen op het onbenutte potentieel aan talent.

Als we dat laatste beeld voor ogen houden, betekent dat ook dat we niet via een lineaire aanpak de werkloosheidsgraad zomaar kunnen terugdringen. Neen, dan moeten we echt maatwerk bieden… vertrekkend vanuit de (potentiële) competenties en talenten van iedere werkzoekende en getoetst aan de concrete jobperspectieven op de arbeidsmarkt. Hierbij speelt het sociaal-psychologisch profiel van werkzoekenden een grote rol. Hans De Witte van het HIVA bewees dat meer dan 10 jaar geleden met zijn studie over langdurig werklozen. Hij onderscheidde bij hen vijf relevante psychosociale profielen: de gematigde optimisten, de wanhopige zoekers, de ontmoedigden, de aangepasten en de teruggetrokkenen. De conclusie van zijn onderzoek was dat er nood was aan een gedifferentieerde aanpak naargelang het profiel van de werkzoekende. Deze differentiatie kwam vooral neer op een andere graad van begeleidingsintensiteit en een inhoudelijke variatie aan dienstverlening.

Een recenter klantentypologisch onderzoek van Think/BBDO bij werkzoekenden onderkent een decennium later zes veel voorkomende types: hulpelozen, herstarters, doorgroeiers, autonomen, overmoedigen en kwetsbaren. Ook dit onderzoek wijst weer uit dat elk type een andere aanpak vraagt: van een warme ondersteunende, zelf actie-ondernemende over een coachende naar een op-afstand-staande maar ultiem bereikbare VDAB. Dat onderzoek wordt nu aangevuld met een fijnere behoeftesegmentatie waarop processen van intake en begeleiding kunnen worden gebouwd. Maar hoe dan ook betekent het dat we enkel via een goede en diepgaande intake het sociaalpsychologische profiel van de werkzoekende kunnen achterhalen en vandaaruit remediëringsacties op maat aanbieden.

Dat is de inzet van de “sluitend maatpak”-aanpak die de VDAB nu op de rails zet en van de partnerschappen die we in dat kader zullen opzetten. Maar dat vereist van elke consulent/trajectbegeleider/bemiddelaar dat hij steeds vertrekt vanuit het potentieel van elke werkzoekende, vanuit diens sterktes en talenten…en op grond daarvan de werkzoekende tracht te gidsen naar de meest passende job. 100% werkloosheid omzetten in 100% talentontwikkeling is de boodschap.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.