FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Eerlijke en gedurfde voorstellen
published by , on 01/06/2010

Straks gaan we nog maar eens stem­men. De cam­pag­ne loopt, maar het is nog steeds wach­ten op voor­stel­len van de po­li­tie­ke par­tij­en voor het her­vor­men van de ar­beids­markt.

Dat onze ar­beids­markt goed stand heeft ge­hou­den tij­dens de cri­sis is geen reden om zelf­vol­daan ach­ter­over te leu­nen, want de uit­da­ging is ont­zag­lijk groot.

Er zijn voor­eerst veel te wei­nig men­sen aan het werk. Dat geldt zeker voor laag­ge­school­den, al­loch­to­nen en 50-plus­sers. Onze loop­ba­nen zijn ge­mid­deld ge­no­men ook te kort. Be­hal­ve te wei­nig men­sen aan het werk zijn er so­wie­so te wei­nig men­sen die zich aan­bie­den op de ar­beids­markt (of te veel die zich heb­ben te­rug­ge­trok­ken). Zelfs als we de grote meer­der­heid van werk­zoe­ken­den aan het werk zou­den krij­gen, halen we niet de nood­za­ke­lij­ke werk­zaam­heids­graad van 70 pro­cent.

We heb­ben de hoofd­stad met de hoog­ste werk­loos­heid van heel de Eu­ro­pe­se Unie. Er is ook geen land waar de ver­schil­len in­za­ke werk­loos­heid tus­sen di­ver­se regio’s zo groot zijn als bij ons. Er is een ge­brek aan mo­bi­li­teit op onze ar­beids­markt. Werk­ne­mers blij­ven meer dan ge­mid­deld zit­ten, en werk­zoe­ken­den ge­ra­ken veel moei­lij­ker aan een job dan el­ders in Eu­ro­pa. In wei­nig lan­den is het ver­schil tus­sen in­si­ders en out­si­ders zo groot als hier.

België kent ook een om­vang­rij­ke zwar­te markt. Het ge­voer­de be­leid van de over­heid en van de so­ci­a­le part­ners heeft de zwar­te ar­beids­markt zelfs ge­sti­mu­leerd. De pu­blie­ke sec­tor trekt meer ta­lent aan dan nodig, en ver­stopt dus de rest van de ar­beids­markt. Ook on­rust­wek­kend is dat on­danks een hoge be­las­ting op ar­beid onze so­ci­a­le ze­ker­heid er min­der en min­der in slaagt haar twee grote doel­stel­lin­gen te ver­vul­len: een be­scher­ming tegen ar­moe­de en een be­scher­ming om de le­vens­stan­daard te kun­nen hand­ha­ven als zich een ri­si­co voor­doet.

We ein­di­gen deze de­pri­me­ren­de op­som­ming met de vast­stel­ling dat we op de mees­te ter­rei­nen wel wat voor­uit­gang heb­ben ge­boekt, maar dat onze ach­ter­stand nog gro­ter is ge­wor­den.

Wat den­ken de po­li­tie­ke par­tij­en daar­aan te doen? De sp.a liet al weten de pen­si­oe­nen te zul­len ver­ho­gen met ge­mid­deld 200 euro. CD&V kwam on­langs moe­dig naar bui­ten met de eis dat loop­ba­nen in de toe­komst 45 jaar moe­ten duren. In­tus­sen is dat, on­ge­twij­feld na tus­sen­komst van de be­vrien­de or­ga­ni­sa­ties, al weer sterk af­ge­zwakt. We blij­ven dus voor­lo­pig op onze hon­ger zit­ten. Welke par­tij durft eer­lij­ke en ge­durf­de voor­stel­len te doen die ie­der­een voor zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid plaat­sen?

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.