FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Geen arbeiders of bedienden meer, alleen nog kaderpersoneel!
published by , on 18/03/2010

Sinterklaas en Zwarte Piet mogen dan al een tijdje het land weer uit zijn, de ambigue arbeidsrelatie tussen de goedheilige man en zijn knecht blijft zich helaas onverminderd weerspiegelen in het archaïsche onderscheid tussen bedienden en arbeiders. Door het uitblijven van het ‘eenheidsstatuut’ zien werknemers zich anno 2010 nog steeds geconfronteerd met discriminatie op het vlak van onder andere de proeftijd, de uitbetaling van het loon, de vergoeding van arbeidsongeschiktheid, het recht op vorming en de ontslagbescherming. De bestaande tweedeling tussen ‘hoofd- en handenarbeid’ is niet alleen een in Europees perspectief marginaal curiosum uit lang vervlogen tijden, ze is ook sociaal onrechtvaardig en staat de broodnodige modernisering van onze arbeidsmarktarchitectuur in de weg. Ze draagt bovendien bij tot de instandhouding van het watervalsysteem in het onderwijs en stigmatiseert aldus jongeren nog vóór ze de op arbeidsmarkt
komen.

De vernieuwing van het industriële weefsel in het licht van de globalisering en kennisintensivering, en de bijhorende (her)oriëntering van het steeds krapper wordende arbeidsaanbod, zijn slechts haalbaar als ook in het arbeidsrecht afscheid genomen wordt van versteende ongelijkheden en de blik richting toekomst gewend wordt. Los van formalistische statuten moeten competenties kunnen circuleren binnen ondernemingen en tussen jobs. Het neerhalen van de beschotten tussen arbeiders en bedienden is de enige strategie om werknemers en werkgevers op langere termijn ‘securibility’ te bieden in de vorm van loopbaanzekerheid.

Het creëren van een eenheidsstatuut moet verder gaan dan het veralgemenen van de pofbroek of het vervangen van alle mutsen door mijters. Het moet ook verdergaan dan een juridische poging om twee statuten te verzoenen of dan een zuivere kostprijsdiscussie. Noch het statuut van bediende, noch dat van arbeider, is mijns inziens voldoende representatief voor wat het vandaag en morgen betekent “werknemer” te zijn. Om voldoende geëquipeerd te zijn voor de uitdagingen die zich op de arbeidsmarkt stellen, moeten de huidige tegenstellingen overstegen worden in een enig statuut dat alle personeelsleden benaderd als “kaderpersoneel”. Alle personeelsleden dragen namelijk bij tot voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de onderneming, denken vanuit de eigen talenten mee na en kneden de organisatie waarbinnen het arbeidsproces gestalte krijgt.

Ze zijn dus “mede”-werkers in de echte zin van het woord. De werknemers van de toekomst maken dus onlosmakelijk deel uit van het kader van hun
onderneming. Tegelijk scheppen ze ook het kader waarbinnen die onderneming maatschappelijk verantwoord handelt, in de zin dat het de personeelsleden zijn die het gelaat van de onderneming bepalen en die in hun contacten met klanten en partners ethisch behoren te handelen, maar ook in de zin dat ze, gedreven door gemeenschappelijke waarden en met kruisbestuiving van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg, een inzet tentoon spreiden die het bedrijf optilt boven de kille
cijfers en opgelegde objectieven tot een warme en excellente organisatie die een duurzame meerwaarde genereert voor mens, milieu en maatschappij.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.