FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Beter Bestuurlijk Beleid: een feit !?
published by , on 13/01/2010

Enkele jaren terug besliste de Vlaamse overheid zijn bestuurlijk apparaat her in te richten onder het motto van “Beter Bestuurlijk Beleid” (BBB). Beleidsdomeinen werden functioneel geclusterd, de taakverdeling tussen de beleidsgerichte departementen en actiegerichte verzelfstandigde agentschappen werd op punt gesteld, bevoegdheidspakketten verschoven in functie van een geïntegreerde dienstverlening, de rol van de stakeholders werd herbepaald, de agentschappen werden aangestuurd met beheersovereenkomsten die concrete doelstellingen bevatten en het management werd geresponsabiliseerd.

Alhoewel in de eerste fase van BBB het ambtelijk apparaat teveel naar zichzelf keek, aan navelstaarderij deed, verschoof later de focus naar de echte finaliteit van BBB nl. de ‘Burger Beter Bedienen”. Er kwam een communicatiebeleid, de Vlaamse Infolijn werd uitgebouwd, het klachtenmanagement werd geprofessionaliseerd, de Ombudsfunctie kreeg “ampleur”, de stakeholders kregen geleidelijk meer inspraak, nieuwe technologieën werden ingeschakeld om de toegankelijkheid en bereikbaarheid te verhogen en er werd waar kon geopteerd voor unieke of geïntegreerde loketten. De weg is nog lang maar we zijn als Vlaamse overheid op de goede weg. Dit wordt ook door gerenommeerde instanties, zoals de OESO, erkend.

Toch blijven we met een structurele handicap zitten, die des te erger is omdat ze incoherent is met het beleid dat we zelf t.a.v. burgers én bedrijven prediken. “BBB” staat immers nog niet voor “Bekwaamheden Beter Benutten” omdat we als overheid nog echt veel te veel gebonden zijn aan diplomavereisten en soms – dictatuur. Bekwaamheden, competenties verwerft men niet enkel door te studeren. Al ben ik de eerste om te benadrukken dat in de overgang onderwijsarbeidsmarkt er drie vaste wetten zijn: 1°) een diploma werkt; 2°) hoe hoger het diploma, hoe beter; 3°) twee diploma’s werken beter dan één.

Maar deze wetten mogen ons niet verblinden. De arbeidsmarkt van vandaag en zeker die van morgen vraagt een competentiegerichte visie. We moeten oog hebben in onze wervings-, belonings- en bevorderingsprocessen voor de reële competenties van mensen; we moeten ons opleidings- en begeleidingsbeleid invullen vanuit het principe van de voortdurende ontwikkeling van competenties van mensen; we moeten ons concept van loopbaanontwikkeling steunen op het faciliteren van het verwerven en erkennen van verworven competenties,…. Op enkele moedige pilootprojecten na blijft evenwel het klassieke diplomadenken bij de overheid vooropstaan en is dit ook het uitgangspunt van het wettelijk kader.

Competentiegerichte bevorderingen stuiten op het spanningsveld tussen statutaire en contractuele medewerkers. De enen zijn goed genoeg voor leidinggevende functies, de anderen niet. De vakbonden vrezen dat een competentiegericht HR-beleid zal aanleiding geven tot een meer arbitraire aanpak en een afbreuk aan het “enig statuut”… Hoe verstaanbaar ook, daardoor wordt voorbijgaan aan de challenges op de Vlaamse arbeidsmarkt op middellange termijn. De huidige troeven van de overheid komen dan immers onder zware druk te staan. De arbeidsmarkt van morgen garandeert immers o.w.v. de demografische evoluties quasi werkzekerheid en laat dit nu een reden zijn waarom velen voor de openbare sector kiezen. De tertiairisering van de economie aan de ene kant en de onomkeerbare noodzaak om duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en competentiemanagement te laten samengaan in één en dezelfde arbeidsorganisatie aan de andere kant zal ertoe leiden dat mensen bovendien hun sociaal engagement in de toekomst ook elders kwijt kunnen. Daarmee verdwijnt een tweede troef voor de overheid.

Willen we dus in de toekomst een performante publieke dienstverlening aanbieden dan moeten we afstappen van de achterhaalde principes van het aanwervings- en bevorderingsbeleid. Dan moet er drastisch gekozen worden voor een aanpak waarbij mensen op grond van hun competenties worden aangenomen, hoe en waar ook verworven, en een loopbaan kunnen ontwikkelen als leidinggevende of als expert zonder gehinderd te worden door het – vaak toevallige – “intredestatuut” (vastbenoemd of contractueel). Met het schaamrood op de wangen moeten we voortdurend de bedrijven appelleren om competetiegericht te denken en te handelen maar blijven we als overheid zelf in gebreke. Het debat m.b.t. de omvang het ambtelijk apparaat moet dan ook gekoppeld worden aan nieuwe hefbomen die de publieke arbeidsorganisaties toelaten een echt HR-beleid met een competentiebril te voeren. Zo niet zal de publieke dienstverlening kwantitatief én kwalitatief verschralen en dat is zeker geen Beter Bestuurlijk Beleid.

Reactions (1)
 • Joris Steurs says:

  Mijn vriendin heeft een master diploma economie. Gebaseerd op diploma´s kan je mijzelf eerder ongeschoold noemen.’
  Het gebeurt regelmatig dat wij in zakelijke, technische en of andere domeinen problemen moeten oplosssen of knopen doorhakken.
  Als ik mijn benadering tot de oplossing uiteen gezet heb, dan komt van mijn vriendin steeds weer de vraag “Vanwaar weet jij dit toch allemaal?”.
  Ik heb er een tijdje moeten over na denken, maar de laatste tijd zeg ik ” Omdat jij graag een goed diploma zou bekomen heb jij hard gestudeerd en omdat ik graag heel veel begrijp heb ik veel moeten leren .”
  Ik ben het dus helemaal eens met Fons. De dingen die je geleerd hebt daar ga je iets kunnen mee aanvangen , de dingen waarvoor je gestudeerd hebt is om door je examens te geraken.
  Moest ikzelf, bij wijze van boutade, bvb een geneesmiddel tegen aids hebben ontwikkeld, voor een job bij de overheid, zou ik enkel als koffiemadam in aanmerking kom.
  Is de overheid efficient met menselijk pottentieel?
  Ongetwijfeld niet, maar daar zal deze niet van wakker liggen. De overheid bevind zich niet in de vrije markteconomie, innovatie of rendement zijn dus geen issue´s.
  Diplomas en ancieniteit zijn lekker makkelijk om mensen in hokjes te steken, en hokjes zijn makkelijk om een soort logica aan de verloning te hangen.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.