FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Armoedig activeringsbeleid?!
published by , on 30/12/2009

Hoewel de armoedecijfers ontluisterend zijn, is de armoedethematiek vaak te weinig een echte beleidsprioriteit. Recente gegevens van het Centrum voor Sociaal Beleid leren dat 16 % van alle personen in een gezin leven met een inkomen dat gelijk is of lager dan de EU-armoedegrens.

Voor niet-werkenden bedraagt dit 28 % en voor kinderen die opgroeien in een gezin zonder arbeidsinkomen liefst 78 %. Ook het Jaarboek Armoede van Prof. Vranken confronteert ons weer met deze harde gegevens. Dat is een reden om het activeringsbeleid toch voor het licht van de armoedebestrijding te houden. Het heeft geen zin om een goednieuwsshow te houden, omdat in de voorbije periode van hoogconjunctuur nog nooit zoveel mensen aan het werk zijn geweest o.m. dankzij het activeringsbeleid. Het heeft geen zin om ons blind te staren op de toegenomen werkzaamheidsgraad van de kansengroepen. We hebben immers niet de luxe om welke talenten dan ook te negeren op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we in het activeringsbeleid een blijvend maar ook beter oog hebben voor armoedebestrijding. We weten dat “werken alleen” niet voldoende is, maar wel noodzakelijk om uit de armoede te geraken.

Dus ligt hier een belangrijke opdracht voor alle arbeidsmarktactoren. Wat kunnen we meer en beter doen? Vooreerst lijkt het wenselijk om de armenverenigingen als directe stakeholders bij het beleid te betrekken. Niet alleen kennen ze de multidimensionele problematiek van de armoede het best, zij kunnen ook detecteren en aangeven waar er knelpunten zitten bij het opzetten van acties. Vele acties schieten immers o.w.v. de communicatie, de gehanteerde methodieken, een enge opvatting van toegankelijkheid, een lineaire benadering van rechten en plichten,… hun doel voorbij.

Om deze constante vertaalslag te maken in “intermediaire” organisaties vormt de inzet van ervaringsdeskundigen-in-de-armoede een echte meerwaarde. Zij zijn het best geplaatst om te vertrekken vanuit de situatie van de werkzoekenden-in-armoede, niet alleen omdat ze de complexiteit van deze situatie kennen en zelf meegemaakt hebben, maar ook en vooral omdat ze de kracht kennen, het “empowerment”-vermogen van mensen die zich uit de armoede hebben gewerkt. Van talenten en sterke persoonlijkheden gesproken… die zijn het! Ondernemingen en publieke organisaties kunnen hier een voorbeeld nemen aan Kind en Gezin, de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, de VDAB en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk waar de werking met ervaringsdeskundigen een verrijking is qua dienstverlening.

Verder is er echt nood aan een specifiek trajectbegeleidingsmodel. De gewone aanpak om werkzoekenden via een lineair traject te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, werkt niet. De begeleidingsaanpak zal een meer cyclische en iteratieve benadering vragen. Het werken met een vertrouwenspersoon in een netwerk met organisaties die goed geplaatst zijn om een bepaalde deelproblematiek van de armoede (bv. schuldbemiddeling, huisvesting,…) aan te pakken, is cruciaal.

Bovendien moet de focus verlegd worden van mislukking naar herkansing en is nazorg tot op de werkvloer een noodzakelijk onderdeel van het traject. Een aangepast activeringsbeleid moet ook coherent worden opgezet vanuit de andere uitkeringsstelsels. Nu ligt de focus enkel op het werkloosheidsstelsel, maar dit creëert een ongelijke behandeling naargelang het “statuut” van de uitkeringstrekker-in-armoede en houdt het risico in van “neerwaartse” verdringing.

Tot slot moeten bedrijven deze personen echte kansen geven. Ze mogen zich niet blindstaren op de dode periodes in het CV van deze personen, maar kijken beter naar het ontwikkelpad dat zij hebben afgelegd en waaruit hun ongelooflijke wil, karaktersterkte en menselijk kracht blijken.

Met deze aanpak zal 2010, het Jaar van de Armoede, gekenmerkt worden door een rijker activeringsbeleid.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.