FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Keynes, where are you?
published by , on 15/08/2009

Dat er nog enige tijd zware wolken boven onze arbeidsmarkt drijven, mag blijken uit de recente prognoses van het Planbureau. In 2011 dreigt er een naoorlogs recordaantal werklozen te zijn. De Belgische werkloosheid zou tegen dan met bijna 200.000 eenheden toenemen en de winst inzake stijging van de werkzaamheidsgraad die de laatste 5 jaar geboekt werd, zou in één klap vernietigd zijn. Binnen deze evolutie delen de kansengroepen (50 plussers, personen van allochtone origine, kortgeschoolden,….) weer in de hardste klappen.

Deze werkloosheidscrisis vraagt snelle én gedurfde maatregelen. Misschien moeten we de Britse econoom John Maynard Keynes voor de klas van het arbeidsmarkbeleid zetten. In zijn meesterwerk “The General Theory of Employment, Interest and Money” legt hij de grondslag voor een economische anticyclische begrotingspolitiek. Alhoewel die aanpak niet door de meeste hedendaagse economen gedeeld wordt, toch zien we dat bij elke economische recessie de roep naar een Keynesiaans beleid steevast toeneemt en regeringen met investerings-maatregelen de economie willen aanwakkeren. Helaas ontbreekt een Keynesiaans competentiebeleid. Juist nu zijn er ongelooflijke opportuniteiten om méér te investeren in het competentieniveau van (potentiële) werknemers… Maar dan moeten we wel dringend deze opportuniteiten benutten!

Talrijke ondernemingen proberen vandaag met veel creativiteit het ontslag van medewerkers te voorkomen door het gebruik van tijdelijke werkloosheid, (crisis)tijdskrediet, werktijdherschikking, deeltijdwerk en verlofformules. De overheden faciliteren deze praktijken door inkomenswaarborgen en sociale bescherming te voorzien. Maar daarmee is de kous helaas meestal af…

Anderzijds stelden we vast dat er tijdens de voorbije jaren van economische hoogconjunctuur te weinig tijd was voor opleiding, zeker voor bepaalde werknemerscategorieën zoals 50-plussers. Nu kunnen we één en ander “goed maken”. Daarom is het nù het moment om de betrokken werknemers bijkomende opleidingen te geven zodat ze ruimere en bredere competenties verwerven. Dat komt zowel de werknemer als de onderneming op langere termijn ten goede. Waarom komen er hiervoor geen krachtige paritaire afspraken tot stand en koppelt de overheid zijn tussenkomsten niet aan bijkomende opleidingsinspanningen? Waarom wordt er geen opleidingsfonds gespijzigd door publieke en sectorale inbreng om een grootschalig competentieoffensief in te zetten zodat de employability van de werknemers verhoogt?

Zo’n offensief is ook noodzakelijk om de taalcompetenties van anderstalige werkzoekenden bij te spijkeren. We stellen nog steeds vast dat het gebrek aan taalkennis voor zowel een deel van de werkzoekendenpopulatie van allochtone origine als een deel van de Waalse en Brusselse werkzoekenden een rem betekent voor een vlotte inschakeling in de arbeidsmarkt. Met méér taalopleidingen kunnen we hen nu versterken zodat ze bij een economische heropleving – en zelfs t.a.v. actuele knelpuntvacatures – beter kunnen worden toegeleid en een job kunnen veroveren. Waarom tot slot bijvoorbeeld jongeren uit het technische en beroepssecundair onderwijs niet aanmoedigen om een zevende leerjaar te volgen of in te stappen in het Hoger Beroepsonderwijs.

Met die kwalificerende trajecten staan ze een stuk hoger op de ladder van de arbeidsmarkt en hebben ze betere kansen om een duurzame plaats af te dwingen. Dit zijn slechts enkele mogelijkheden uit het nieuwe “Keynes-handboek” “The General Practice of Employment, Interest and Human Capital”. Lezen én doen !

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.