FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
C2C
published by , on 22/03/2009

“Afval is voedsel”, zo luidt de titel van het boek waarin de befaamde eco-denkers William McDonough en Michael Braungart een radicale koerswijziging presenteren op het vlak van productontwikkeling. Terwijl de huidige generatie producten een levenscyclus doorlopen die zich uiteindelijk altijd afspeelt tussen ontstaan (‘de wieg’) en vergaan (‘het graf’), gaan de auteurs uit van een ‘wieg tot wieg’-cyclus (‘cradle to cradle’). In plaats van te streven naar ‘minder schadelijke’ ontwerpen (gezond, zuinig, recycleerbaar), pleiten zij voor producten die ook bij hergebruik niet aan kwaliteit inboeten en zelfs een ecologische meerwaarde opleveren. Ter illustratie kan verwezen worden naar het project van tapijtproducent DESSO om gebruikte tapijten van klanten terug te halen en opnieuw te verwerken of naar de Ford Model U, een concept-auto samengesteld uit materialen die ofwel technisch volledig recupereerbaar zijn ofwel biologisch afbreekbaar.

De paradigmawissel, die McDonough en Braungart voorstaan, vertoont inspirerende overeenkomsten met de fundamentele herziening van de arbeidsmarktarchitectuur die zich opdringt in het licht van de inkrimping van de actieve beroepsbevolking en een geïntensifieerde dynamiek van loopbaantransities. We moeten ons realiseren dat, zoals onze natuurlijke grondstoffen, ook onze ‘human resources’ niet onuitputtelijk zijn. Het komt erop aan om er op een doordachte manier mee om te springen zodat op lange termijn de solidariteitsmechanismen overeind blijven die ons sociale zekerheidsstelsel schragen. Het kortzichtig exploiteren van het resterende arbeidspotentieel getuigt alleen van weinig realiteitszin en van onverschilligheid ten opzichte van de borging van de toekomstige welvaart in Vlaanderen.

De druk die de knelpunteconomie blijft uitoefenen op de arbeidsreserve ook in deze tijden, zal pas beheersbaar worden als er een arbeidsmarktklimaat ontstaat dat gekenmerkt wordt door duurzame competentieontwikkeling. Duurzame competentieontwikkeling veronderstelt dat er bij loopbaantransities, zoals bij het veranderen van functie of van werkgever, nooit een competentieverlies optreedt. Integendeel, tijdens de loopbaan moet er een voortdurende verrijking van competenties kunnen plaatsvinden. Zoals materialen in het C2C-concept telkens opnieuw benut kunnen worden als ingrediënten voor nieuwe producten, moeten ook competenties maximaal overdraagbaar zijn van de ene arbeidscontext naar de andere. Tegelijk moeten zij daarbij fungeren als deugdzame voedingsstoffen voor de ontwikkeling van vaardigheden in andere levensdomeinen. Dat vraagt in eerste instantie van werknemers dat ze bereid zijn om hun competenties in kaart te brengen, te laten valideren en uit te breiden.

Daarnaast moeten werkgevers bereid zijn om hun arbeidsorganisatie en personeelsbeleid zodanig te innoveren dat er ruimte ontstaat voor competentiegerichte rekrutering en een permanente opwaardering van talent. Zij hebben zelf trouwens ook alle belang bij een ruime inzetbaarheid van arbeidskrachten en soepele doorstart- en doorgroeiprocessen. Het vergroten van de ‘capabilities’ van werknemers vormt bovendien één van de beginselen van goede arbeid.

Daarom moet HRM zich volop inzetten voor een arbeidsmarkt die gedreven wordt door C2Ccycli, door cycli van competenties naar competenties. Dan hoeven loopbanen niet te verarmen als een arbeidsovereenkomst afloopt, maar vindt er een voortdurende kruisbestuiving en competentieverruiming plaats. Dan vormt elk einde een nieuw begin.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.