FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Stop het generatiedenken
published by , on 20/01/2009

Een recent onderzoek van Berenschot Belgium toont aan dat verschillende generaties (babyboomers, generatie X en generatie Y) werknemers op een vrij gelijkaardige manier naar werk kijken.  Zo is voor elke generatie een goed evenwicht tussen werk en privé-leven belangrijk   Van een generatiekloof is dan ook geen sprake.  Volgens sommige kranten waren de uitkomsten van het onderzoek verassend omdat tot nu toe werd aangenomen dat de verschillende generaties wel degelijk verschillende waarden vooropstelden.   In realiteit  zijn de uitkomsten van dit onderzoek helemaal niet verrassend.  Er is de voorbije jaren wel meer onderzoek verschenen met aanwijzingen waaruit moet blijken dat er niet zoiets bestaat als een ‘Y generatie’.  Omgekeerd ken ik geen enkel onderzoek waarin op een wetenschappelijke manier het bestaan van deze generatie wordt aangetoond.  De echte verrassing is dan ook dat dergelijke concepten niet naar de prullenmand worden verwezen maar zo’n taai leven blijven leiden.  Drie weken geleden nog kondigde een belangrijke accountants- en advies bureau in deze krant aan dat de nieuwste aanwervingscampagne zich volledig op de behoeften van de Y generatie zou richten.

Aan de basis van generatiedenken ligt de premisse dat generaties onderling sterk verschillen.  Het is inderdaad heel plausibel dat individuen die in een bepaald tijdsgewricht zijn geboren een aantal kenmerken kunnen delen.  Zo kan niet worden ontkend dat jongeren vandaag de dag veel meer vertrouwd zijn met de verschillende vormen van communicatietechnologie dan de oudere generaties.  Jongeren groeien ook meer dan vroeger op in nieuw samengestelde gezinnen.  Ze blijven ook langer thuis wonen.  Het lijstje kan nog sterk worden aangevuld.  De echte vraag is of dit ook gevolgen heeft voor de werkattitude?  Gaat het om werknemers met andere waarden, ambities ten aanzien van werk en loopbaan?  Zo ja, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de bedrijven?  Zoals reeds gemeld, wetenschappelijk onderzoek toont in elk geval niet aan dat de verschillende generaties op het gebied van werkattitude en motivatie sterk van elkaar verschillen enkele specifieke uitzonderingen daargelaten.  Het onderzoek van Berenschot is hiervan een zoveelste bevestiging.  Eigenlijk moet dit ons niet verwonderen.  Naast het gebrek aan wetenschappelijke onderbouw zijn nog verschillende zaken op te merken bij het generatiedenken.  We beperken ons tot enkele.

Vooreerst vlakt het generatiedenken verschillen binnen de generaties uit.  Er mag rustig aangenomen worden dat deze verschillen veel groter zijn dan deze tussen generaties.   ‘De jongere’ bestaat natuurlijk niet.  Er zijn mannen en vrouwen, hoog en laagopgeleiden en allochtone en autochtone jongeren.  Tussen deze categorieën zijn wel verschillen vast te stellen.  Het grootste verschil vinden we trouwens tussen hoog – en laagopgeleiden.

Daarnaast suggereert het generatiedenken dat waarden en opvattingen niet kunnen veranderen gedurende de loopbaan.  Men neemt stilzwijgend aan dat een opvatting van een huidige 50 plusser (behorend tot de X generatie) overéénkomt met zijn of haar opvattingen toen dezelfde persoon net afgestudeerd was.  Dat is natuurlijk niet zo.  Zelfs als je verschillen kunt detecteren tussen verschillende generaties dan heb je nog niet zoveel aangetoond.  De echte vraag luidt dan of de huidige jonge generatie verschilt met de vroegere jongere generatie.  Eén van de weinige zaken waar de jongere generatie verschilt van oudere is op het vlak van loyaliteit naar de werkgever.  Jongeren veranderen meer van werkgever dan ouderen.  Dit is echter geen typisch kenmerk van de huidige jonge generatie.  Ook bij de vroegere jongere generaties was dit het geval.

Tenslotte gaat het generatiedenken er vanuit dat maatschappelijke vernieuwing alleen neerslaat op de jongere generatie.  Vernieuwing en verjonging zijn nagenoeg synoniemen.  Dit klopt natuurlijk niet.  De grotere aandacht voor de afstemming van werk en privé-leven is niet alleen een kenmerk van jongere maar van alle generaties.

Als het generatiedenken op dergelijk los zand is gebouwd blijft natuurlijk de fascinerende vraag waaraan het zijn populariteit te danken heeft.  Ook de Berenschot studie zal deze populariteit niet aantasten.  Vooreerst heeft dit te maken met de maatschappelijke fascinatie voor de jeugd in het algemeen.  In de rekruteringswereld waar deze concepten nog meer dan gemiddeld populair zijn is deze fascinatie trouwens nog groter.  Alle vergrijzingtendensen ten spijt blijft de rekruteringswereld zich vooral richten naar jongeren.  Daarnaast komt dit denken ook tegemoet aan onze inherente neiging om te denken in vakjes.  Nu het wijzen op systematische verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en autochtonen en allochtonen terecht veel kritischer wordt bejegend hebben we blijkbaar behoefte aan nieuwe vakjes om individuen in onder te brengen.  Dat deze bovendien op geen enkele wetenschappelijke onderbouw kunnen rekenen is blijkbaar geen bezwaar.  We hebben nu éénmaal niet graag dat de feiten een goed verhaal in de weg staan.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.