FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De invloed van de financiële crisis op de arbeidsmarkt
published by , on 09/10/2008

De financiële crisis beheerst al een tijdje het nieuws. Actieve beleggers zien hun portefeuilles in het rood duiken. De risico mijdende burgers maken zich zorgen over hoe veilig hun spaarboekjes nog zijn.   Het is alles behalve aangenaam te moeten leven zonder absolute zekerheden. En dan is er nog de wetenschap dat de financiële crisis niet zonder gevolgen zal blijven op andere domeinen van het maatschappelijk leven. Welke gevolgen heeft deze financiële crisis b.v. op de arbeidsmarkt?

Vooreerst is er de rechtstreekse impact van de financiële crisis op de reële economie. Het enige wat we nu met zekerheid weten is dat de groeivertraging sterker zal doorzetten dan eerst voorzien. Misschien valt de groei ook stil of, nog erger, is er sprake van een krimp. Dit betekent dat er minder nieuwe jobs worden geschapen en meer bestaande jobs worden geschrapt dan eerder voorzien. In september jongstleden daalde de werkloosheid in Vlaanderen nog met 4,5% in vergelijking met een jaar voordien. Op het eerste zicht geen slecht cijfer maar een jaar geleden daalde de werkloosheid op jaarbasis nog met 21%. Het afgelopen jaar is deze groei systematisch afgenomen. Het is dan ook een kwestie van enkele maanden vooraleer we weer een stijging van de werkloosheid zullen kennen. In november is het wellicht zo ver. Dit betekent echter helemaal niet dat de schaarste op de arbeidsmarkt verleden tijd zal zijn. Het zal hoogstens wat minder moeilijk worden om knelpuntvacatures in te vullen. De meeste knelpuntvacatures hebben namelijk structurele en geen conjuncturele oorzaken. In heel wat sectoren vertrekken de komende jaren ook heel wat mensen met pensioen die minstens gedeeltelijk moeten vervangen worden. Het spreekt vanzelf dat de groeivertraging ook verschillend uitpakt in de diverse sectoren. Conjunctuurgevoelige sectoren zijn weliswaar kwetsbaarder voor banenverlies dan andere maar dit betekent helemaal niet dat ze nu automatisch te mijden zijn. Vooreerst blijven er grote verschillen tussen individuele bedrijven in deze sectoren. Bovendien geldt de conjunctuurgevoeligheid niet voor alle functies. Bedrijven die herstructureren en groepen werknemers moeten ontslaan zullen in veel gevallen selectief blijven aanwerven. Omdat de banken in het middelpunt van deze financiële crisis staan is het te verwachten dat de gemiddelde aantrekkelijkheid van de betrokken bedrijven voor potentiële werknemers meer zal dalen dan gemiddeld. De sector die daar op korte termijn het meest van kan profiteren is de informatica consultancy. Maar ook hier geldt dat de verschillen tussen individuele bedrijven in de betrokken sectoren groot zijn. Bovendien moeten individuele bedrijven deze gebeurtenissen niet zomaar ondergaan en kunnen ze er gericht op inspelen. Het valt daarnaast te verwachten dat de aantrekkelijkheid van de overheid en de social profit als werkgever relatief zal stijgen. De aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever was de voorbije jaren o.a. onder invloed van een meer professioneel human resources management trouwens al sterk gestegen.

Naast de rechtstreekse impact is er ook een onrechtstreekse impact op de arbeidsmarkt. Een onzekere situatie op deze markt zorgt ervoor dat werknemers meer dan voorheen blijven zitten waar ze zitten. De Belgische werknemer behoort sowieso al niet tot de meer mobiele werknemers. In onzekere tijden daalt deze geringe mobiliteit dan nog eens. Veranderen van werk houdt nl. altijd een zeker risico in. De daling van de vrijwillige mobiliteit heeft een bijkomende temperende invloed op het aantal vacatures.

Wat kan de gemiddelde werknemer leren van de financiële crisis?  Net als de huidige spaarder beseft hij op dit ogenblik meer dan ooit dat absolute zekerheid niet bestaat. Net zoals een spaarboekje biedt ook het contract van onbepaalde duur geen ultieme bescherming. Dat betekent niet dat de gemiddelde werknemer weerloos de situatie moet ondergaan. Hij kan werken aan zijn inzetbaarheid. Hoe breder inzetbaar hoe lager de kans dat men bij een herstructurering bij de getroffenen behoort. Hoe breder inzetbaar hoe meer kansen ook om na een ontslag opnieuw in te stromen. Maar er is meer. Zoals slimme spaarders hun centen bij verschillende banken parkeren kunnen werknemers ook bij verschillende werkgevers aan de slag gaan. In principe is het voor veel werknemers mogelijk om twee deeltijdse jobs te combineren maar in de praktijk komt het heel zelden voor. Indien deze combinatie om praktische redenen niet mogelijk is, kan ook gedacht worden aan een zelfstandig statuut in bijberoep.  Ook koppels kunnen aan risicospreiding doen. Allebei werken in éénzelfde sector, laat staan in éénzelfde bedrijf  is b.v. niet aan te raden. 

Slotsom: de financiële crisis zal niet zonder gevolgen blijven op de arbeidsmarkt. Dit betekent echter niet dat de gemiddelde werknemer de gebeurtenissen passief moet ondergaan.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Reactions (1)
 • Paul Vanmaldeghem says:

  Bravo Mijnheer Denys, u holt zowaar het Amerikaanse systeem achterna. Daar zijn mensen ook verplicht om twee tot drie jobs te cumuleren om aan een acceptabel inkomen te geraken. Liberalisering van de arbeidsmarkt noemen ze dat, maar onze welvaart kunnen we wel op onze buik schrijven.
  Maar wat doen we met de bijdragen die de mensen in de “oude wereld” al die jaren betaald hebben om toch maar een minimale sociale zekerheid te financieren? Als ik uw redenering volg dan krijgen de multinationals nog meer blanco cheques en worden er nog meer mensen op deze aarde op een schandalige manier uitgebuit. Is dat de wereld waar u voor kiest? Ik bedank ervoor en kies er ook voor om zeker niet passief te blijven in de huidige omstandigheden. Maar ja, ik ben dan ook “maar” een ondernemer die met zijn eigen centen werkt in plaats van die van anderen.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.