FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Nieuw Sociaal Pact Nodig!
published by , on 16/09/2008

Door de vergrijzing en de ontgroening van de beroepsbevolking zullen we met méér langer moeten werken. anders kunnen we onmogelijk onze welvaart in stand houden. “langer werken” zal enkel maar kunnen als het ook “anders werken” wordt. Het is immers onmogelijk om onze superproductieve spitsuurperiode tussen 25 en 45 jaar zomaar door te trekken tot 65 jaar. “anders werken” vertrekt vanuit een arbeidsbestel dat “op een dergelijke manier wordt ingericht dat een mens er zijn hele lang aan kan deelnemen zonder uitgeput te raken en dat aldus bijdraagt aan de kwaliteit van diens leven”, zo stelt de Nederlandse SiSwo-denktank. deze andere inrichting wordt ook ingegeven door het feit dat de toekomstige arbeidsmarkt heel wat meer transities, bewegingen en combinaties zal kennen tussen werken en niet-werken. anders werken, houdt in deze context dan ook in dat de loopbaanontwikkeling van elke burger centraal staat in het beleid van overheden én ondernemingen met méér en gelijk gespreide opleidingsmogelijkheden, een aangepaste arbeidsorganisatie met oog op “work-life balances”, een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een kader dat regelmatige loopbaangesprekken mogelijk maakt. Vanzelfsprekend draagt het individu hierin ook eigen verantwoordelijkheden.

De vraag stelt zich echter of het beleidskader al voldoende is aangepast aan de richting van “met méér langer én anders werken”. ik vrees van niet. al eerder stelde ik dat het activeringsbeleid vandaag nog te veel beperkt is tot het arbeidsmarktdomein en dat het arbeidsrecht te gemakkelijk buiten beeld blijft. Moet bijvoorbeeld het ontslagrecht niet omgevormd worden tot een echt “herplaatsingsrecht” en moet een arbeidsovereenkomst niet evenzeer een “leerovereenkomst” worden? deze vragen behoeven een dringend antwoord.

Maar ook ons stelsel van sociale zekerheid moet herdacht durven worden. Het is immers te eenzijdig gesteund op de oude sociale risico’s verbonden aan baanzekerheid (werkloosheid, ziekte, pensioen…) en hanteert daarbij nog al te veel een “passieve uitkeringslogica”. de sociale zekerheid van morgen moet evenwel ook geënt zijn op de nieuwe sociale risico’s verbonden aan loopbaanzekerheid en een activerende, emanciperende benadering hanteren vanuit elk uitkeringsstelsel. Binnen de context van de “beweeglijke”, transitionele arbeidsmarkt die een loopbaanaanpak vergt, zullen de nieuwe sociale risico’s zich vooral vertalen in een gebrek aan scholings(mogelijkheden), een tekort aan kinderopvang, een beperkte mobiliteit, onvoldoende combinatiemogelijkheden inzake “arbeidgezin” en te weinig aangepaste arbeid in functie van bijvoorbeeld progressieve herinschakeling. De nieuwe sociale zekerheid moet de veerkracht bezitten om mensen die met deze risico’s geconfronteerd worden, de actieve mogelijkheden te geven hun (beroeps)loopbaan verder gestalte te geven zonder dat ze – te fel of te eenzijdig – moeten inboeten op hun professionele dan wel persoonlijke verwachtingen. Een trampoline in plaats van een hangmat. Het moet niet enkel een systeem zijn dat zich bezighoudt met het verminderen van “lasten” (werkloosheid, ziekte,…) maar ook met het faciliteren van “lusten” (opleiding, competentieontwikkeling, combinatiemogelijkheden arbeid-gezin,…) of zoals het in Nederland wordt genoemd “een pret- en kwelverzekering”. Zo’n sociale zekerheid moet een arbeidsbestel ondersteunen waar meer mensen een beter evenwicht kunnen vinden tussen werken én leven.

Willen we een beweeglijke arbeidsmarkt met een duidelijk loopbaanperspectief voor iedereen dan zullen overheden én sociale partners evenwel dringend moeten bewegen. Het einde van de tweede wereldoorlog bracht voldoende druk voor de politieke en sociaal-economische actoren teweeg om een historisch sociaal pact af te sluiten. dit pact vormde gedurende ruim 50 jaar een solide basis voor onze verzorgingsstaat. Zal de uitslaande oorlog om talent in de huidige context voldoende druk creëren bij deze actoren om een nieuw sociaal pact af te sluiten dat ons als welvaartsstaat de komende decennia doeltreffend zal wapenen?

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.